The problem of paramedicine in Poland – from the ethical point of view
PDF

Keywords

paramedicine
pseudo-medicine
medical ethics
contemporary quackery

How to Cite

Sytnik-Czetwertyński, J., Skowron, A., Ostrowski, J., & Pinkas, J. (2022). The problem of paramedicine in Poland – from the ethical point of view . Wiedza Medyczna, 4(1), 12-15. https://doi.org/10.36553/wm.126

Abstract

The aim of this article is to analyze the concept of "paramedicine" and to present it in a mainly ethical aspect. The problem will be considered mainly in the context of Poland and Polish legal regulations. After an attempt to define what paramedicine is, an ethical and legal analysis of the problem follows. The whole article ends with conclusions.

https://doi.org/10.36553/wm.126
PDF

References

1. Nowakowska L.: W stronę socjologii lecznictwa niemedycznego – zarys przedmiotu badań [in:] Hygeia Public Health, 47(3), 2012. p. 261.
2. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dz.U. 2014 poz. 1145.
3. Traditional, Complementary and Integrative Medicine, WHO: https://www.who.int/health-topics/traditional-complementary-and-integrative-medicine#tab=tab_1 [Access date: 02.02.2022.]
4. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152.
5. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 1994 r., sygn. akt I KZP 20/94, OSP 1995, z. 2, poz. 40.
6. Kodeks etyki lekarskiej, tekst jednolity z 2 stycznia 2004 r., zawierający zmiany uchwalone w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy.
7. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98. Opublikowano: OSNP 1999/23/766.
8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2021.1977.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

MetricsDownloads

Download data is not yet available.