Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://wiedzamedyczna.pl  strony internetowej czasopisma Wiedza Medyczna, które jest wydawane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. 

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-22

 

Status pod względem zgodności 

Niniejsza strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • strona nie spełnia wytycznych dla dostępności treści stron internetowych 2.1 stosowanych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych
  • wszystkie dokumenty zamieszczone na stronie w formie plików pdf posiadają warstwę tekstową, ale nie wszystkie z nich są w pełni dostępne cyfrowo.

Dokładamy starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania dostępności cyfrowej. Rozpoczęliśmy również działania, które mają na celu dostosowanie strony do aktualnie obowiązujących wymogów prawnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-11. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Michałem Zajączkowskim, Koordynatorem ds. dostępności, adres poczty elektronicznej m.zajaczkowski@cmkp.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 5693 740. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna 
                         

Budynek Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie. 

Do budynku prowadzą wejścia: od ul. Marymonckiej wyposażone w zjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi są wyposażone w dzwonek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; od ul. Twardowskiej z poziomu chodnika; od ul. Cegłowskiej z poziomu parkingu, na którym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w platformę schodową przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych pomiędzy poziomem szatni a wysokim parterem. W budynku znajdują się dwie windy.  Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na niskim parterze od ul. Cegłowskiej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.   

Budynek Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Schroegera 82 w Warszawie. 

Do budynku prowadzi wejście od ul. Przybyszewskiego. Do wejścia prowadzą schody. W budynku znajduje się winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.   

Budynek Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Kleczewskiej 61/63 w Warszawie. 

Do budynku prowadzi wejście od ul. Kleczewskiej. Do wejścia prowadzą schody. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynkach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nie ma pętli indukcyjnych. 

Dostępność tłumacza języka migowego 

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego na dzień sporządzenia deklaracji nie istnieje możliwość skorzystania z tłumaczenia migowego. Jeśli jednak zgłosicie Państwo taką potrzebę postaramy się o zorganizowanie takiego tłumaczenia.